Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

yawing

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
yawing
yawing /jɔ:/
 • danh từ+ (yawing)/'jɔ:iɳ/
  • sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)
  • nội động từ
   • đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   yawing
   danh từ+ Cách viết khác : (yawing)
   /'j :i /
   • sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)
   nội động từ
   • đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   yawing

   [jɔ:]

   danh từ : (yawing)

   ▪ sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)

   ◊ nội động từ

   ▪ đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)
   | yawing in English | yawing in French | yawing in Italian | yawing in Spanish | yawing in Dutch | yawing in Portuguese | yawing in German | yawing in Russian | yawing in Japanese | yawing in Greek | yawing in Korean | yawing in Turkish | yawing in Hebrew | yawing in Arabic | yawing in Hungarian | yawing in Croatian | yawing in Danish | yawing in Norwegian | yawing in Swedish | yawing in Farsi | yawing in Indonesian