Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

theologian

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Theology
Theology (from Greek  meaning "god" and , -logy, meaning "study of") is the systematic and rational study of concepts of God and of the nature of religious truths, or the learned profession acquired by completing specialized training in religious studies, usually at a university or school of divinity or seminary.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Teología
La teología (del griego: θεος theos 'Dios' y λογος logos: 'estudio, razonamiento', significando 'el estudio de Dios' y, por ende, el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios) es el estudio y conjunto de conocimientos acerca de la divinidad.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Théologie
La théologie (en grec ancien θεολογία, littéralement « discours sur la divinité ou le divin, le Θεός [Theos] ») est l'étude et l'exégèse de la religion, de Dieu, des textes sacrés ou des dogmes.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Teologi
Begreppet teologi (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening) innebär "läran om Gud". I sin ursprungliga, och bokstavliga, betydelse, har termen innebörden av teoretiska tankar och uppfattningar kring det övervärldsliga ("Gud"), världens beskaffenhet och människans förhållande till den (eventuella) övervärldsliga verkligheten. I Sverige används av historiska skäl begreppet teologi ofta synonymt med "religionsvetenskap" - det vetenskapliga studiet av religion. Religionsvetenskapen kännetecknas dock av ett areligiöst förhållningssätt till religionen, till skillnad från den traditionella teologin som innefattar konfessionell dogmatik. Den teologiska utbildningen vid svenska universitet har också en areligiös profil.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Teologia
Teologia (gr. θεος, theos, "Bóg", + λογος, logos, "nauka") dyscyplina zajmująca się badaniem natury boskiej oraz stosunkami, jakie zachodzą pomiędzy istotą boską a ludźmi. Etymologicznie teologia oznacza naukę (racjonalny dyskurs) dotyczącą Boga.

Teologia z założenia zakłada prawdziwość wierzeń religijnych, co odróżnia ją od filozofii religii, która nie zakłada ich prawdziwości.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| theologian in English | theologian in French | theologian in Italian | theologian in Spanish | theologian in Dutch | theologian in Portuguese | theologian in German | theologian in Russian | theologian in Japanese | theologian in Greek | theologian in Korean | theologian in Turkish | theologian in Hebrew | theologian in Arabic | theologian in Thai | theologian in Other Western-European languages | theologian in Other Russian languages | theologian in Polish | theologian in Hungarian | theologian in Czech | theologian in Lithuanian | theologian in Latvian | theologian in Catalan | theologian in Croatian | theologian in Albanian | theologian in Urdu | theologian in Bulgarian | theologian in Danish | theologian in Finnish | theologian in Norwegian | theologian in Romanian | theologian in Swedish | theologian in Farsi | theologian in Latin | theologian in Hindi