Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

sable

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
sable
sable /'seibl/
 • danh từ
  • (động vật học) chồn zibelin
   • da lông chồn zibelin
    • bút vẽ bằng lông chồn zibelin
     • (thơ ca); (văn học) màu đen
      • (số nhiều) áo choàng bằng lông chồn zibelin
       • (số nhiều) (thơ ca); (văn học) áo tang
       • tính từ
        • (thơ ca); (văn học) đen tối, ảm đạm; thê lương
         • his sable Majesty
          • ma vương

        (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net        English-Vietnamese

        Download this dictionary
        sable
        danh từ
        • (động vật học) chồn zibelin
        • da lông chồn zibelin
        • bút vẽ bằng lông chồn zibelin
        • (thơ ca); (văn học) màu đen
        • ( số nhiều) áo choàng bằng lông chồn zibelin
        • ( số nhiều) (thơ ca); (văn học) áo tang
        tính từ
        • (thơ ca); (văn học) đen tối, ảm đạm; thê lương
        idiom
        1. his sable Majesty
         • ma vương


        Từ điển Anh - Việt

        Download this dictionary
        sable

        ◊ danh từ

        ▪ (động vật học) chồn zibelin

        ▪ da lông chồn zibelin

        ▪ bút vẽ bằng lông chồn zibelin

        ▪ (thơ ca); (văn học) màu đen

        ▪ (số nhiều) áo choàng bằng lông chồn zibelin

        ▪ (số nhiều) (thơ ca); (văn học) áo tang

        ◊ tính từ

        ▪ (thơ ca); (văn học) đen tối, ảm đạm; thê lương

        ▫ his sable Majesty

        ▪ ma vương
        | sable in English | sable in French | sable in Italian | sable in Spanish | sable in Dutch | sable in Portuguese | sable in German | sable in Russian | sable in Japanese | sable in Greek | sable in Korean | sable in Turkish | sable in Hebrew | sable in Arabic | sable in Thai | sable in Polish | sable in Catalan | sable in Croatian | sable in Serbian | sable in Urdu | sable in Bulgarian | sable in Danish | sable in Finnish | sable in Norwegian | sable in Romanian | sable in Swedish | sable in Farsi | sable in Macedonian | sable in Hindi | sable in Indonesian | sable in Malay