Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

sabbatarian

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
sabbatarian
sabbatarian /,sæbə'teəriən/
 • danh từ
  • người Do thái nghỉ ngày Xaba
   • người theo đạo Cơ-đốc nghỉ ngày xaba (như người Do thái)
   • tính từ
    • theo tục nghỉ ngày Xaba

    (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net    English-Vietnamese

    Download this dictionary
    sabbatarian
    danh từ
    • người Do thái nghỉ ngày Xaba
    • người theo đạo Cơ-đốc nghỉ ngày xaba (như người Do thái)
    tính từ
    • theo tục nghỉ ngày Xaba


    Từ điển Anh - Việt

    Download this dictionary
    sabbatarian

    ◊ danh từ

    ▪ người Do thái nghỉ ngày Xaba

    ▪ người theo đạo Cơ-đốc nghỉ ngày xaba (như người Do thái)

    ◊ tính từ

    ▪ theo tục nghỉ ngày Xaba
    | sabbatarian in English | sabbatarian in French | sabbatarian in Italian | sabbatarian in Spanish | sabbatarian in Dutch | sabbatarian in German | sabbatarian in Russian | sabbatarian in Greek | sabbatarian in Turkish | sabbatarian in Hebrew | sabbatarian in Arabic | sabbatarian in Thai | sabbatarian in Polish | sabbatarian in Croatian | sabbatarian in Urdu | sabbatarian in Bulgarian | sabbatarian in Danish | sabbatarian in Finnish | sabbatarian in Norwegian | sabbatarian in Romanian | sabbatarian in Farsi | sabbatarian in Macedonian | sabbatarian in Indonesian