Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

phương án

Từ điển Việt - Anh

Download this dictionary
phương án

▪ ProjectmtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
phương án
[phương án]
 Project| phương án in French | phương án in Vietnamese