Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

organic chemistry

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Organic chemistry
Organic chemistry is a chemistry subdiscipline involving the scientific study of the structure, properties, and reactions of organic compounds and organic materials, i.e., matter in its various forms that contain carbon atoms. Study of structure includes using spectroscopy and other physical and chemical methods to determine the chemical composition and constitution of organic compounds and materials. Study of properties includes both physical properties and chemical properties, and uses similar methods as well as methods to evaluate chemical reactivity, with the aim to understand the behavior of the organic matter in its pure form (when possible), but also in solutions, mixtures, and fabricated forms. The study of organic reactions includes both their preparation—by synthesis or by other means—as well as their subsequent reactivities, both in the laboratory and via theoretical (in silico) study.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Organische chemie
Organische chemie is de subwetenschap van de chemie die zich bezighoudt met organische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die koolstofatomen bevatten. De naam organisch is oorspronkelijk aan deze groep verbindingen gegeven omdat deze moleculen vaak ook in levende wezens voorkomen. Er is geen eensluidende definitie van organische verbindingen: er zijn enkele grensgevallen van moleculen die wel koolstof bevatten maar niet of niet altijd als organisch worden beschouwd (bijvoorbeeld tetrachloormethaan).

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Química orgánica
La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroátomos, también conocidos como compuestos orgánicosFriedrich Wöhler es conocido como el padre de la química orgánica.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Organische Chemie
Die organische Chemie (kurz: OC), häufig auch kurz Organik, ist ein Teilgebiet der Chemie, in dem die chemischen Verbindungen behandelt werden, die auf Kohlenstoff basieren, mit Ausnahme einiger anorganischer Kohlenstoffverbindungen und des elementaren (reinen) Kohlenstoffs.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Chimie organique
La chimie organique est une branche de la chimie concernant l'étude scientifique et la transformation de molécules contenant du carbone et de l'hydrogène. C'est la raison pour laquelle une molécule comme le dioxyde de carbone est considérée comme une molécule inorganique (elle ne contient pas d'atomes d'hydrogène).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| organic chemistry in English | organic chemistry in French | organic chemistry in Italian | organic chemistry in Spanish | organic chemistry in Dutch | organic chemistry in Portuguese | organic chemistry in German | organic chemistry in Russian | organic chemistry in Japanese | organic chemistry in Greek | organic chemistry in Korean | organic chemistry in Turkish | organic chemistry in Hebrew | organic chemistry in Arabic | organic chemistry in Thai | organic chemistry in Polish | organic chemistry in Hungarian | organic chemistry in Czech | organic chemistry in Lithuanian | organic chemistry in Latvian | organic chemistry in Catalan | organic chemistry in Croatian | organic chemistry in Albanian | organic chemistry in Urdu | organic chemistry in Bulgarian | organic chemistry in Finnish | organic chemistry in Romanian | organic chemistry in Swedish | organic chemistry in Farsi | organic chemistry in Macedonian