Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

oral stage

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Oral stage
In Freudian psychoanalysis, the term oral stage denotes the first psychosexual development stage where in the mouth of the infant is his or her primary erogenous zone. Spanning the life period from birth to the age of 21 months, the oral stage is the first of the five Freudian psychosexual development stages: (i) the Oral, (ii) the Anal, (iii) the Phallic, (iv) the Latent, and (v) the Genital. Moreover, because it is the infant’s first human relationship — biological (nutritive) and psychological (emotional) — its duration depends upon the child-rearing mores of the mother’s society. Sociologically, the duration of infantile nursing is determined normatively, because the oral stage is especially important in societies that consider the stomach to be the seat of the emotions, as among some African and south-west Pacific Ocean societies that perceive the oral stage as medicinal.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Stade oral
Le stade oral est un stade de la théorie de la sexualité infantile freudienne, décrit en 1905, puis finalisé en un ajout de 1915, dans Trois essais sur la théorie de la sexualité. C'est le premier stade de l'évolution libidinale, après le narcissisme primaire.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Faza oralna
Faza oralna – pojęcie zaczerpnięte z psychoanalizy. Jest to jedna z faz rozwoju psychoseksualnego, rozpoczynająca się tuż po fazie autyzmu pierwotnego. W odniesieniu do psychologii rozwojowej faza oralna odpowiada mniej więcej okresowi niemowlęctwa.

W fazie tej dziecko zaczyna wyróżniać pewną rzeczywistość zewnętrzną. Odczuwa to poprzez przykre bodźce, które zakłócają jego wcześniejszą autystyczną doskonałość. Stąd pierwszą reakcją na jakiekolwiek pobudzenie (wywołane głodem, chłodem, dotykiem) jest u dziecka agresja.

Przedstawiając ten problem w terminologii psychoanalitycznej trzeba stwierdzić, że kontakt ze światem zewnętrznym zaczyna się u człowieka od obsadzenia zewnętrznych obiektów popędem agresywnym. Dopiero ta pierwotna agresywna kateksja toruje drogę libidalnemu obsadzeniu w późniejszym okresie życia. Jeżeli dziecko nie obsadzi zewnętrznego obiektu popędem agresywnym, to obsadza nim samego siebie. Agresja skierowana przeciwko sobie (a raczej regresja do tej fazy), będąca jednym ze źródeł depresji, objawia się żałobą i melancholią. Może też doprowadzać do śmierci dziecka.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Farsi dictionary

Download this dictionary
oral stage

روانشناسى : مرحله دهانى

 
کلمات مرتبط(2) 

 
کلمات مرتبط(oral stage):
بازگشت به واژه oral stageoral 
stage 
专业字典

Download this dictionary
oral stage
oral sucker 口吸盘


| oral stage in English | oral stage in French | oral stage in Turkish | oral stage in Arabic | oral stage in Polish | oral stage in Farsi