Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

medieval period

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Middle Ages
In European history, the Middle Ages, or Medieval period, lasted from the 5th to the 15th century. It began with the collapse of the Western Roman Empire and merged into the Renaissance and the Age of Discovery. The Middle Ages is the middle period of the three traditional divisions of Western history: Antiquity, Medieval period, and Modern period. The Medieval period is itself subdivided into the Early, the High, and the Late Middle Ages.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Edad Media
La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio bizantino, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la invención de la imprenta (Biblia de Gutenberg) y con el fin de la Guerra de los Cien Años.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Moyen Âge
Le Moyen Âge est une époque de l'Histoire européenne située entre l’Antiquité et l'époque moderne. Elle s’étend donc sur une durée de près de mille ans, des -s au . Le terme de Moyen Âge n'a été utilisé qu’a posteriori pour désigner cette période de façon parfois péjorative. L'adjectif « médiéval », utilisé pour qualifier ce qui concerne le Moyen Âge, est plus neutre.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Medeltiden
Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från ungefär 500-talet till 1500-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även Riddartiden. Längden på perioden varierar kraftigt beroende på region. I Europas periferier anses medeltiden börja betydligt senare: i till exempel Norden först med vikingatågens slut och införandet av stenarkitektur och klosterväsen omkring år 1100.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Sredniowiecze
Średniowiecze - epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a czasami nowożytnymi.

Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone, szczególnie w przypadku granicy początkowej (zobacz: starożytność). Najczęściej przyjmuje się, że jest to okres historyczny rozciągający się od czasów rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego i wielkiej wędrówki ludów, do początków renesansu.

Nazwa epoki wywodzi się z nazwy środka epoki łacińskiego określenia medius aevus (średni wiek), lub media tempora (wieki średnie). Została wprowadzona jeszcze w samym średniowieczu przez pobożnych chrześcijan, którzy uważali czasy, w których żyli, za interwał między pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa. W XV i XVI wieku odwołali się do niej włoscy humaniści, pragnąc wyróżnić "wieki średnie" jako mroczny okres, oddzielający ówczesne czasy od świetnej epoki starożytności. Taką periodyzację spopularyzował Christoph Keller (Cellarius) w XVII wieku.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| medieval period in English | medieval period in French | medieval period in Spanish | medieval period in Portuguese | medieval period in Russian | medieval period in Japanese | medieval period in Greek | medieval period in Turkish | medieval period in Hebrew | medieval period in Polish | medieval period in Hungarian | medieval period in Lithuanian | medieval period in Latvian | medieval period in Albanian | medieval period in Bulgarian | medieval period in Finnish | medieval period in Swedish