Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

lawbreaker

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
CRIME (security exploit)
CRIME (Compression Ratio Info-leak Made Easy) is a security exploit against secret web cookies over connections using the HTTPS and SPDY protocols that also use data compression. When used to recover the content of secret authentication cookies, it allows an attacker to perform session hijacking on an authenticated web session, allowing the launching of further attacks.

See more at Wikipedia.org...

 
Crime
In ordinary language, the term crime denotes an unlawful act punishable by the state. The term crime does not, in modern criminal law, have any simple and universally accepted definition, though statutory definitions have been provided for certain purposes. The most popular view is that crime is a category created by law (i.e. something is a crime if applicable law says that it is). One proposed definition is that a crime, also called an offence or a criminal offence, is an act harmful not only to some individual, but also to the community or the state (a public wrong). Such acts are forbidden and punishable by law.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Delito
El delito es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Crime
Le crime désigne la catégorie des infractions les plus graves, catégorie plus ou moins vaste suivant les pays et systèmes juridiques. Le terme provient du latin crimen, qui signifie en latin classique « l'accusation » ou le « chef d'accusation » puis, en bas latin, « faute » ou « souillure ».

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Brott
Denna artikel handlar om brott som juridiskt begrepp. Se även brott (olika betydelser).

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Przestepstwo
Przestępstwo na gruncie polskiego prawa karnego jest to czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, przez ustawę karną obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawnyzawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomym.

Powyższa definicja przestępstwa jest definicją formalno-materialną. Definicja formalna przestępstwa, istniejąca na gruncie prawa karnego znakomitej większości państw, odwołuje się jedynie do wyczerpania zachowaniem sprawcy ustawowych znamion czynu zabronionego, ignorując kwestię negatywnego wpływu tego czynu na funkcjonowanie społeczeństwa. Koncepcja materialnej istoty przestępstwa, zwanej też społeczną, zwraca uwagę, że przestępstwo jest faktem społecznym, w związku z czym postuluje się, aby prawodawca zakazywał pod groźbą kary jedynie czynów szkodliwych społecznie. Postulat, aby zaistnienie społecznej szkodliwości czynu było warunkiem koniecznym do uznania go za przestępstwo kierowany jest również do stosujących prawo karne, przede wszystkim sądów. Uwzględnia to polskie prawo karne, które stanowi, że chociaż zachowanie sprawcy wypełnia znamiona czynu zabronionego, to przestępstwem nie jest, jeżeli jest szkodliwe społecznie w stopniu znikomym albo w ogóle nie cechuje się społeczną szkodliwością (art. 1 §2 Kodeksu karnego).


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| lawbreaker in English | lawbreaker in French | lawbreaker in Italian | lawbreaker in Spanish | lawbreaker in Dutch | lawbreaker in Portuguese | lawbreaker in German | lawbreaker in Russian | lawbreaker in Japanese | lawbreaker in Greek | lawbreaker in Korean | lawbreaker in Turkish | lawbreaker in Hebrew | lawbreaker in Arabic | lawbreaker in Thai | lawbreaker in Other Russian languages | lawbreaker in Polish | lawbreaker in Hungarian | lawbreaker in Czech | lawbreaker in Lithuanian | lawbreaker in Albanian | lawbreaker in Urdu | lawbreaker in Bulgarian | lawbreaker in Danish | lawbreaker in Finnish | lawbreaker in Norwegian | lawbreaker in Romanian | lawbreaker in Swedish | lawbreaker in Farsi