Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

late middle ages

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Late Middle Ages
The Late Middle Ages was the period of European history generally comprising the 14th and 15th centuries (c. 1301–1500). The Late Middle Ages followed the High Middle Ages and preceded the onset of the early modern era (and, in much of Europe, the Renaissance).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Late Middeleeuwen
De Late Middeleeuwen is een periode in de geschiedenis van Europa die duurt van ca. 1270 tot 1500. De periode kenmerkt zich door een toenemende verstedelijking in Europa, zware economische crises, een heropleving van de geldhandel, het afbrokkelen van het feodaal systeem en daarmee de macht van de adel. De langdurige strijd tussen Frankrijk en Engeland, de Honderdjarige Oorlog, verdeelde de westerse christenheid; ook de economie werd er ongunstig door beïnvloed. In enkele landen werd een begin gemaakt met de vestiging van een sterk centraal gezag.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Late middeleeuwen

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Senmedeltiden
Senmedeltiden var en tidsepok i slutet av medeltiden som varade mellan 1300-talet och 1500-talet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Позднее Средневековье
Позднее Средневековье — термин, используемый историками для описания периода европейской истории в XIV — XV веках (1300 — 1500 г. н. э.).

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
late Middle Ages
kasni srednji vijek  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| late middle ages in English | late middle ages in Spanish | late middle ages in Dutch | late middle ages in Russian | late middle ages in Hebrew | late middle ages in Croatian | late middle ages in Swedish