Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

hydrogeology

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Hydrogeology
Hydrogeology (hydro- meaning water, and -geology meaning the study of the Earth) is the area of geology that deals with the distribution and movement of groundwater in the soil and rocks of the Earth's crust (commonly in aquifers). The term geohydrology is often used interchangeably. Some make the minor distinction between a hydrologist or engineer applying themselves to geology (geohydrology), and a geologist applying themselves to hydrology (hydrogeology).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Hidrogeología
La hidrogeología es una rama de las ciencias geológicas (dentro de la Geodinámica Externa), que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, sus condicionamientos geológicos y su captación, así su definición dice «La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación» (Mijailov, L. 1985. Hidrogeología. Editorial Mir. Moscú, Rusia. 285 p)

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Hydrogéologie
Lhydrogéologie (de hydro-, eau et géologie, étude de la terre), également nommée hydrologie souterraine et plus rarement géohydrologie, est la science qui étudie l'eau souterraine. Son domaine d'étude repose essentiellement sur deux branches des sciences de la terre, la géologie et l'hydrologie, mais aussi sur de nombreuses autres branches comme la géostatistique, la physique, la chimie, la biologie, la géochimie, l'hydrochimie, la géophysique, l'hydrodynamique, l'hydraulique souterraine, l'analyse numérique ainsi que des techniques de modélisation. À ce titre l'hydrogéologie est par excellence une science interdisciplinaire.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Hydrogeologi
Inom hydrogeologin studerar man grundvattnet och dess egenskaper.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Hydrogeologia
Hydrogeologia - nauka o wodach podziemnych (z greckiego: hydro - woda, geo - ziemia, logos - nauka).

Hydrogeologia obejmuje wiele zagadnień teoretycznych, jak i ściśle związanych z gospodarką. Do zagadnień teoretycznych należą:

  • geneza pochodzenia wód podziemnych,
  • rozprzestrzenianie i warunki występowania wód podziemnych,
  • właściwości fizyczne i chemiczne oraz zmiany jakie w nich zachodzą.

Wody podziemne występują w określonych typach skał. Między tymi skałami, a wodą w nich zawartą, istnieje ścisła wzajemna zależność. Od typu skał i od ich układu zależy ilość, jakość i zasięg wód podziemnych, a także ich ruch. Wody podziemne oddziaływują na skały, mają one zdolność rozpuszczania niektórych minerałów, powodują różne procesy chemiczne, wpływają także na właściwości fizyczne skał, wywierają ciśnienie dynamiczne oraz inne zjawiska.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| hydrogeology in English | hydrogeology in French | hydrogeology in Italian | hydrogeology in Spanish | hydrogeology in Portuguese | hydrogeology in German | hydrogeology in Russian | hydrogeology in Turkish | hydrogeology in Hebrew | hydrogeology in Arabic | hydrogeology in Polish | hydrogeology in Hungarian | hydrogeology in Lithuanian | hydrogeology in Croatian | hydrogeology in Bulgarian | hydrogeology in Danish | hydrogeology in Finnish | hydrogeology in Norwegian | hydrogeology in Swedish | hydrogeology in Farsi