Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

harmonic minor

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Skala molowa
Skala molowa - (z łac. mollis znaczy miękki) inaczej minorowa to siedmiostopniowa skala diatoniczna, która charakteryzuje się półtonem pomiędzy II a III stopniem.

Drugi tetrachord występuje w trzech odmianach:

  • skala molowa eolska - półton występuje między stopniem V a VI. Skala ta wywodząca się ze średniowiecznych skal modalnych ma archaiczne brzmienie, używana jest często w stylizacjach. Brak dźwięku prowadzącego rozluźnia tradycyjne brzmienie zwłaszcza w kadencjach utworów.
  • skala molowa melodyczna - jest połączeniem odmiany doryckiej i naturalnej. W pochodzie wznoszącym podwyższony jest szósty i siódmy stopień, natomiast w dół oba znaki są skasowane.
  • skala molowa harmoniczna - siódmy stopień jest podwyższony o pół tonu. W ten sposób powstaje sekunda zwiększona między stopniami VI a VII, a siódmy stopień, podobnie jak w skali durowej, ma charakter dźwięku prowadzącego, rozwiązującego się na tonikę. Odmiana harmoniczna jest najbardziej popularna i wykorzystywana w klasycznej harmonice.
  • skala molowa dorycka - podwyższony jedynie stopień VI, a półtony występują między stopniami II-III i VI-VII

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Wikipedia 日本語 - フリー百科事典

Download this dictionary
短音階
短音階 (たんおんかい) とは、全音階の一種で、ii度音(音階の下から数えて2番目の音)とiii度音、v度音とvi度音の間が半音である。もっとも基本的な短音階は左記のような自然的短音階である。これ以外には、和声的短音階、旋律的短音階が存在する。

一般的に、短音階は、陰気、悲しさといった感情を励起するが、絶対的なものではない。例えばユーロビートなどは短音階で作られる曲が多いが、テンポが速いため、陰気さはあまり感じられないことが多い。


Wikipedia.orgをもっと見ると…


この記事はウィキペディアTMの内容を用いておりGNU Free Documentation License のライセンスのもとに提供されています。

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Минор
Минор (moll — мягкий; minor — маленький) в музыке — один из основных видов лада (наряду с мажором). Характерная особенность минора — третья ступень диатонической гаммы отстоит от первой на малую терцию. Минорный лад строится следующим образом: тон-полутон-тон-тон-полутон-тон-тон. Лад с таким порядком называется натуральным минором. Кроме того, существуют гармонический минор и мелодический минор.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

Magyar Wikipédia - az ingyenes Enciklopédia

Download this dictionary
Moll skála
Moll-nak nevezzük a zenében a moll/dúr-rendszer minden olyan hangnemét és akkordját, amely az alaphanghoz képest egy kisterc (molltercnek is nevezik) lépést tartalmaz.
A kiegészíto fogalom: dúr. A dúr jellemzoje a nagyterc.
A moll és a dúr  a két fo diatonikus hangnem.
Általánosan elterjedt nézet, hogy a moll a dúrhoz képest szomorkás, drámai hangvételu, míg a dúr inkább eroteljes, vidám. Számos példa van azonban arra is, amikor egy zenedarab jellegét nem a hangnem dúrként vagy mollként való megválasztása határozza meg.

További információt lásd Wikipedia.org...


© A jelen cikk a Wikipédiából® származó anyagot használja fel, és engedélyezésre kerül t GNU Szabad Dokumentációs Licenc alatt.

Wikipedia 한국어 위키백과-무료백과사전

Download this dictionary
단음계
단음계는 음계의 하나이다.

자연 단음계는 두 번째 음과 세 번째 음 사이와 다섯 번째 음과 여섯 번째 음이 반음이며 나머지 음들 사이의 음정은 온음이다.

예) 가 단조 음계의 구성음 - 가 나 다 라 마 바 사 가


wikipedia.org…에서 더 자세한 내용을 보세요 


이 내용은위키백과®에서 발췌된 자료를 사용하고 있으며GNU 자유문서 사용허가서의 규정하에 허용되고 있습니다.

| harmonic minor in Russian | harmonic minor in Japanese | harmonic minor in Korean | harmonic minor in Polish | harmonic minor in Hungarian