Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

habitat

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
habitat
habitat /'hæbitæt/
 • danh từ
  • môi trường sống, nơi sống (của cây cối động vật)
   • nhà, chỗ ở (người)

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   habitat
   danh từ
   • môi trường sống, nơi sống (của cây cối động vật)
   • nhà, chỗ ở (người)


   Italia - Việt Nam 2.2

   Download this dictionary
   habitat (s.m.inv.)

   1. nơi sống, vùng phân bố.

   2. điều kiện phân bố. 


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   habitat

   ['hæbitæt]

   danh từ

   ▪ môi trường sống, nơi sống (của cây cối động vật)

   ▪ nhà, chỗ ở (người)   EV Philosophico-Theological Lexicon

   Download this dictionary
   habitat
   Nơi sống, môi trường sống, vùng phân bố, điều kiện cư trú


   | habitat in English | habitat in French | habitat in Italian | habitat in Spanish | habitat in Dutch | habitat in Portuguese | habitat in German | habitat in Russian | habitat in Japanese | habitat in Greek | habitat in Korean | habitat in Turkish | habitat in Hebrew | habitat in Arabic | habitat in Thai | habitat in Polish | habitat in Czech | habitat in Catalan | habitat in Croatian | habitat in Albanian | habitat in Urdu | habitat in Bulgarian | habitat in Danish | habitat in Finnish | habitat in Norwegian | habitat in Romanian | habitat in Swedish | habitat in Farsi | habitat in Macedonian | habitat in Latin | habitat in Hindi | habitat in Indonesian | habitat in Malay