Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

grammatical number

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Grammatical number
In linguistics, grammatical number is a grammatical category of nouns, pronouns, and adjective and verb agreement that expresses count distinctions (such as "one", "two", or "three or more"). In many languages including English, the number categories are singular and plural. Some languages also have a dual number or other arrangements.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Número gramatical
El número gramatical es una categoría morfológica que indica si el referente de un sintagma o predicacción se refiere a uno o varias entidades. De acuerdo con esa diferencia diversas palabras toman una u otra forma según el valor concreto del rasgo (en español por ejemplo tanto el sintagma nominal como el verbal expresan el número).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Nombre grammatical
Le nombre est, en grammaire et linguistique, un trait grammatical caractérisant certains lemmes comme les noms et adjectifs, les pronoms ainsi que les verbes. Dans le système nominal et pronominal, le nombre représente — de manière plus ou moins précise — la quantité d’unités du lemme (une unité : chat, plusieurs unités : chats). Dans le système verbal, il n’est souvent que la représentation du nombre d’un nom ou d’un pronom liés à ce verbe (jouant le plus souvent le rôle de sujet). On dit dans ce cas que le verbe est accordé en nombre avec cet autre mot, qui n’est pas forcément présent dans l’énoncé mais peut être sous-entendu (en latin : amat « (il) aime » ~ amant « ils aiment » : le pronom sujet n’est pas exprimé mais le verbe sous-entend, respectivement, « un seul sujet à la 3 personne » ~ « plusieurs sujets à la 3 personne »).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Numerus
Denna artikel handlar om ett språkvetenskapligt begrepp. För den bibliska Numeri, se Fjärde Moseboken.

Inom lingvistiken är numerus (ungefärligen "antalsform") en grammatisk böjningskategori hos i första hand substantiv och pronomen, men ordet kan också användas om böjningskategorier hos ord av andra ordklasser i den mån de kongruensböjs med substantiven i aktuell kategori. Modern svenska har två numeri: numerus singular som ofta är omarkerad och innebär ental, och numerus plural som ofta markeras med suffix och som innebär flertal (två eller flera). I vissa språk finns också ett särskilt numerus för tvåtal: dualis. I sådana fall används dualis antingen alltid i samband med antalet två (så att plural är reserverat för antal större än två), eller också bara för två av något som uppfattas som ett naturligt par. Svenskan har utvecklats ur ett språk som hade skilda former i singular, dualis och plural. Undan för undan sammanföll dualis- och pluralformerna; men i fornsvenskan skilde man fortfarande exempelvis på vit ("vi två") och vir eller vi ("vi tre eller flera"). Den moderna svenskan innehåller rester av dualisböjning - formerna ögon och öron - men de fungerar idag som plural. Däremot fungerar det separata ordet "båda" semantiskt som om det hade varit en suppletiv dualisform av ordet "alla". Med andra ord väljer man ordet "båda" i stället för "alla" i sådana sammanhang där ordet syftar på två av något.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Liczba (jezykoznawstwo)
Liczbakategoria gramatyczna dotycząca niektórych części mowy.

języku polskim kategoria liczby dotyczy rzeczownikaprzymiotnika i czasownika. Współcześnie występuje w polszczyźnie liczba pojedyncza i liczba mnoga, dawniej także liczba podwójna.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| grammatical number in English | grammatical number in French | grammatical number in Spanish | grammatical number in Russian | grammatical number in Japanese | grammatical number in Greek | grammatical number in Hebrew | grammatical number in Polish | grammatical number in Finnish | grammatical number in Swedish