Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

genome

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Genome
In modern molecular biology and genetics, the genome is the genetic material of an organism. It is encoded either in DNA or, for many types of viruses, in RNA. The genome includes both the genes and the non-coding sequences of the DNA/RNA.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Genoma
El genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo o una especie en particular. El genoma en los seres eucarióticos comprende el ADN contenido en el núcleo, organizado en cromosomas, y el genoma mitocondrial. El término fue acuñado en 1920 por Hans Winkler, profesor de Botánica en la Universidad de HamburgoAlemania, como un acrónimo de las palabras gene y cromosoma.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Génome
Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains virus dont le génome est porté par des molécules d'ARN). Il contient en particulier toutes les séquences codantes (transcrites en ARN messagers, et traduites en protéines) et non-codantes (non transcrites, ou transcrites en ARN, mais non traduites).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Bubblegum Crisis
Bubblegum Crisis (バブルガムクライシス) är en OAV-anime som släpptes 1986-87 i Japan. Serien är en av tidernas populäraste och mest inflytelserika anime som även fått flera uppföljare.

Se mer på Wikipedia.οrg…

 
Genom
Genom är inom genetiken beteckningen på en organisms ärftliga information kodad i DNA, det vill säga den fullständiga DNA-sekvensen i en uppsättning av organismens olika kromosomer (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens). Hos människan och andra högre organismer motsvarar detta det genetiska materialet i alla celler utom könscellerna. Studiet av genom benämns genomik.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Genom
Genom - niezbyt jednoznaczny termin zbliżony do pojęcia 'materiał genetyczny'. Zaproponowany pierwotnie przez Hansa Winklera, botanika z Uniwersytetu w Hamburgu, jako zbitka słów 'gen' i 'chromosom'.

Stosowany jest na kilka sposobów:

  1. jako haploidalny zestaw chromosomów zarówno genów, jak i międzygenowych odcinków DNA jakiegoś organizmu; np. w stwierdzeniu: komórki pszenżyta zawierają po dwa genomy pszenicy i żyta - pszenżyto jest tetraploidem
  2. jako główna, zasadnicza część materiału genetycznego jakiegoś organizmu; u bakterii genofor w odróżnieniu od plazmidu, u organizmów eukariotycznych DNA jądrowe w odróżnieniu od DNA mitochondriów (mtDNA) i plastydów; np. w stwierdzeniu: izolując plazmid staramy się uniknąć zanieczyszczenia go genomowym DNA; izolując DNA mitochondrialny, zawiesinę mitochondriów poddajemy działaniu DNazy by zniszczyć pozostałości DNA genomowego
  3. jako zestaw genów w znacznym stopniu autonomiczny, naturalnie wyróżniający się, mający odrębną lokalizację komórkową; np. niektóre geny przewędrowały w toku ewolucji z genomu mitochondrialnego do genomu jądrowego; w roślinach poza jądrem i mitochondriami, także plastydy zawierają własne genomy

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| genome in English | genome in French | genome in Italian | genome in Spanish | genome in Dutch | genome in Portuguese | genome in German | genome in Russian | genome in Japanese | genome in Greek | genome in Korean | genome in Turkish | genome in Hebrew | genome in Arabic | genome in Thai | genome in Polish | genome in Hungarian | genome in Czech | genome in Lithuanian | genome in Latvian | genome in Catalan | genome in Croatian | genome in Urdu | genome in Bulgarian | genome in Danish | genome in Finnish | genome in Norwegian | genome in Swedish | genome in Farsi