Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

fonética

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Fonetiek
De fonetiek of fonetica is het onderdeel van de taalkunde dat zich bezighoudt met de bestudering van de fysiologischefysische en perceptieve aspecten van spraak. Ze is een zusterdiscipline van de fonologie, die zich primair richt op de vorming en functie van spraakklanken in het taalsysteem.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Fonética
La fonética (del griego φωνή (foné) "sonido" o "voz") es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son: fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática, fonética acústica y fonética auditiva.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
Fonetica
La fonetica (dal greco , phōnē, "suono", "voce") è la branca della linguistica e della glottologia che studia la produzione e la percezione di suoni linguistici (i cosiddetti foni), e le loro caratteristiche.

Per saperne di più visita Wikipedia.org...


© Questo articolo utilizza materiale tratto da Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
Fonètica
La fonètica (del grec φωνή (phonê) "so" o "veu") és la ciència que estudia els sons de la parla o fons. Aquests sons es produeixen amb l'aparell fonador. Tanmateix, la fonètica no estudia els sons produïts per l'aparell fonador, que no formen part de la parla (la tos, un esternut, per exemple). És una disciplina que es mou a cavall entre l'acústica, que és la part de la física que estudia el so, i la lingüística.

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Fonética
A Fonética é o ramo da Linguística que estuda os sons da fala humana. Suas subdivisões são:
  • Fonética articulatória: estuda como os sons são produzidos, isto é, a posição e a função de cada um dos órgãos do aparelho fonador (língualábios, etc.);
  • Fonética acústica: analisa as características físicas dos sons da fala, ou seja, as ondas mecânicas produzidas;
  • Fonética auditiva: tem como objetivo o estudo de que maneira é percebida a fala (como a audição distingue os sons).

Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

| fonética in English | fonética in Italian | fonética in Spanish | fonética in Dutch | fonética in Portuguese | fonética in German | fonética in Turkish | fonética in Catalan | fonética in Albanian | fonética in Bulgarian | fonética in Danish | fonética in Romanian | fonética in Farsi | fonética in Esperanto