Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

excrescence

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Excrescence
Excrescence may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Epenteza
Epenteza (z greckiego epénthesis - "wtrącenie") - zjawisko językowe, polegające na wstawieniu tak zwanej głoski epentetycznej (nie mającej umotywowania etymologicznego), samogłoski lub spółgłoski, zwykle celem uniknięcia trudnej do wymówienia zbitki głosek lub rozziewu. Np. pol. wewnątrz (e ruchome), kropla < kroplja < kropja (jotyzacja prasłowiańska - w polskim jej ślady pojawiają się niekonsekwentnie), niem. hoffentlich, Zeitungsjunge, łac. comburo (z con + uro) itp.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Сварабхакти
Сварабхакти — термин индийской грамматики для фонетического явления эпентезы. Суть явления в том, что в трудно произносимых словах между согласными возникает гласный для облегчения произношения, например: —kranet; — др.-ирл. lebor. Сварабхакти нужно отличать от редукции и синкопы: лед—льда. Категория:Фонетика

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
excrescence
čvoruga  
 
narastanje  
 
izraslina  
 
izbočina  
 
grba  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

Farsi dictionary

Download this dictionary
excrescence

رويش ناهنجار| excrescence in English | excrescence in French | excrescence in Italian | excrescence in Spanish | excrescence in Dutch | excrescence in Portuguese | excrescence in German | excrescence in Russian | excrescence in Japanese | excrescence in Greek | excrescence in Korean | excrescence in Turkish | excrescence in Hebrew | excrescence in Arabic | excrescence in Thai | excrescence in Other Western-European languages | excrescence in Other Russian languages | excrescence in Polish | excrescence in Czech | excrescence in Croatian | excrescence in Serbian | excrescence in Urdu | excrescence in Bulgarian | excrescence in Norwegian | excrescence in Romanian | excrescence in Swedish | excrescence in Farsi