Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

depreciation

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Depreciation
In accountancy, depreciation refers to two aspects of the same concept:
  1. the decrease in value of assets (fair value depreciation), and
  2. the allocation of the cost of assets to periods in which the assets are used (depreciation with the matching principle).
The former affects the balance sheet of a business or entity, and the latter affects the net income that they report. Generally the cost is allocated, as depreciation expense, among the periods in which the asset is expected to be used. This expense is recognized by businesses for financial reporting and tax purposes. Methods of computing depreciation, and the periods over which assets are depreciated, may vary between asset types within the same business and may vary for tax purposes. These may be specified by law or accounting standards, which may vary by country. There are several standard methods of computing depreciation expense, including fixed percentage, straight line, and declining balance methods. Depreciation expense generally begins when the asset is placed in service. For example, a depreciation expense of 100 per year for 5 years may be recognized for an asset costing 500.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Depreciación
El término depreciación se refiere, en el ámbito de la contabilidad y economía, a una reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Dépréciation
En économie, une dépréciation est une perte de valeur d'un bien, ou plus généralement d'une monnaie.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…

 
Amortissement comptable
L'amortissement comptable d'un investissement d'entreprise est l'étalement de son coût sur sa durée d'utilisation.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Avskrivning
Denna artikel behandlar det ekonomiska begreppet avskrivning. För det juridiska begreppet se avskrivning (juridik).
Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta organisationens tillgångar till sitt verkliga värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter, se matchningsprincipen. För att förstå syftet med avskrivningar är det viktigt att kunna skilja på kostnader och utgifter – en utgift ska inte förväxlas med en kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps. Utgifter påverkar aldrig resultaträkningen med det gör däremot kostnaderna.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Amortyzacja
Amortyzacja oznacza rozłożenie wartości przez pewien okres. Można mówić o amortyzacji kredytu (rozłożeniu jego spłaty), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej.

Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do całego okresu ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Suma odpisów amortyzacyjnych stanowi umorzenie.

Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym (to znaczy nie pociąga za sobą wydatków w bieżącym okresie). Jest także źródłem finansowanie inwestycji restytucyjnych. Z pomocą amortyzacji nakłady na zakup czy wytworzenie środka trwałego są stopniowo zaliczane w koszty poszczególnych okresów, co pozwala (przynajmniej teoretycznie) zgromadzić fundusze na zakup nowych środków trwałych po całkowitym zamortyzowaniu starych.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| depreciation in English | depreciation in French | depreciation in Italian | depreciation in Spanish | depreciation in Dutch | depreciation in Portuguese | depreciation in German | depreciation in Russian | depreciation in Japanese | depreciation in Greek | depreciation in Korean | depreciation in Turkish | depreciation in Hebrew | depreciation in Arabic | depreciation in Thai | depreciation in Other Russian languages | depreciation in Polish | depreciation in Hungarian | depreciation in Czech | depreciation in Lithuanian | depreciation in Latvian | depreciation in Catalan | depreciation in Croatian | depreciation in Serbian | depreciation in Urdu | depreciation in Slovenian | depreciation in Bulgarian | depreciation in Danish | depreciation in Finnish | depreciation in Norwegian | depreciation in Romanian | depreciation in Swedish | depreciation in Ukrainian | depreciation in Farsi | depreciation in Macedonian | depreciation in Hindi