Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

ammeter

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Ammeter
An ammeter is a measuring instrument used to measure the electric current in a circuit. Electric currents are measured in amperes (A), hence the name. Instruments used to measure smaller currents, in the milliampere or microampere range, are designated as milliammeters or microammeters. Early ammeters were laboratory instruments which relied on the Earth's magnetic field for operation. By the late 19th century, improved instruments were designed which could be mounted in any position and allowed accurate measurements in electric power systems.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Amperímetro
Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Un microamperímetro está calibrado en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Ampèremètre
Un ampèremètre est un appareil de mesure de l'intensité d'un courant électrique dans un circuit. L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère, symbole : A .

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Amperemeter
Amperemeter är ett instrument som mäter elektrisk ström. Ordet kommer från ampereSI-enheten för strömstyrka. Se även den franske fysikern André-Marie Ampère som efter borttagande av accenten gett sitt namn till denna enhet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Amperomierz
Amperomierzprzyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz.

Pomiaru natężenia prądu dokonuje się poprzez oddziaływanie przewodnika z prądem i pola magnetycznego budując następujące rodzaje amperomierzy:

  • magnetoelektryczny -
  • elektromagnetyczny -
  • elektrodynamiczny -
  • indukcyjny -

Stosowane są też amperomierze cieplne i termoelektryczne wykorzystujące efekt nagrzewania się przewodu, w którym płynie prąd. Amperomierze cieplne stosuje się w obwodach wielkiej częstotliwości gdzie indukcyjność cewki amperomierza magnetycznego wprowadzałaby duże zmiany w obwodzie.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| ammeter in English | ammeter in French | ammeter in Italian | ammeter in Spanish | ammeter in Dutch | ammeter in Portuguese | ammeter in German | ammeter in Russian | ammeter in Japanese | ammeter in Greek | ammeter in Korean | ammeter in Turkish | ammeter in Hebrew | ammeter in Arabic | ammeter in Thai | ammeter in Other Western-European languages | ammeter in Other Russian languages | ammeter in Polish | ammeter in Hungarian | ammeter in Czech | ammeter in Lithuanian | ammeter in Latvian | ammeter in Catalan | ammeter in Croatian | ammeter in Urdu | ammeter in Bulgarian | ammeter in Danish | ammeter in Finnish | ammeter in Norwegian | ammeter in Romanian | ammeter in Swedish | ammeter in Farsi