Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

a b c

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
a b c
a b c /'eibi:'si:/
 • danh từ
  • bảng chữ cái
   • khái niệm cơ sở, cơ sở
    • a_b_c of chemistry: khái niệm cơ sở về hoá học, cơ sở hoá học
   • (ngành đường sắt) bảng chỉ đường theo abc

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   a b c
   danh từ
   • bảng chữ cái
   • khái niệm cơ sở, cơ sở
    • a_b_c of chemistry: khái niệm cơ sở về hoá học, cơ sở hoá học
   • (ngành đường sắt) bảng chỉ đường theo abc


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   a b c

   ['eibi:'si:]

   danh từ

   ▪ bảng chữ cái

   ▪ khái niệm cơ sở, cơ sở

   ◦ a_b_c of chemistry : khái niệm cơ sở về hoá học, cơ sở hoá học

   ▪ (ngành đường sắt) bảng chỉ đường theo abc
   | a b c in English | a b c in French | a b c in Italian | a b c in Spanish | a b c in Dutch | a b c in Portuguese | a b c in German | a b c in Russian | a b c in Japanese | a b c in Korean | a b c in Turkish | a b c in Hebrew | a b c in Arabic | a b c in Thai | a b c in Polish | a b c in Latvian | a b c in Urdu | a b c in Bulgarian | a b c in Danish | a b c in Finnish | a b c in Norwegian | a b c in Romanian | a b c in Swedish