Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Fonetika

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
phonetics
[pho'net·ics || fë'netiks] n. fonetikë

FONETIKA është degë e gjuhësisë që studion tingujt e gjuhës, mënyrën e formimit të tyre, veçoritë akustike e fiziologjike, llojet e tingujve, ndryshimet që pësojnë tingujt, theksin etj. (Fonetikë përshkruese. Fonetika historike (krahasuese). Fonetika e përgjithshme. Fonetika e gjuhës shqipe.)
Me fonetikën është i lidhur ngushtë edhe drejtshqiptimi.| Fonetika in English | Fonetika in Dutch | Fonetika in Portuguese | Fonetika in Hebrew | Fonetika in Hungarian | Fonetika in Czech | Fonetika in Latvian | Fonetika in Croatian | Fonetika in Esperanto | Fonetika in Indonesian | Fonetika in Vietnamese