Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Colony-forming unit

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Colony-forming unit
In microbiology, colony-forming unit (CFU) is an estimate of viable bacterial or fungal numbers. Unlike direct microscopic counts where all cells, dead and living, are counted, CFU estimates viable cells. The appearance of a visible colony requires significant growth of the initial cells plated - at the time of counting the colonies it is not possible to determine if the colony arose from one cell or 1,000 cells. Therefore, the results are given as CFU/mL (colony-forming units per milliliter) for liquids, and CFU/g (colony-forming units per gram) for solids to reflect this uncertainty (rather than cells/mL or cells/g).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Kiemgetal
Het kiemgetal of kolonievormende eenheden (kve) is het aantal bacteriekiemen dat zich in of op een product bevindt.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Unidad formadora de colonias

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
CFU
CFU (ang. colony forming unit - jednostka tworząca kolonię) - skrót oznaczający pojedyncze komórki, z których w wyniku podziałów powstaną kolonie komórek. W związku z tą właściwością, liczba kolonii może służyć do określenia stężenia komórek (CFU) w roztworze, co ilustruje poniższy przykład:
Pobrano wodę do analizy mikrobiologicznej. Po 1000-krotnym jej rozcieńczeniu i wylaniu 0,1 ml na płytkę z pożywką stwierdzono, że w wyniku hodowli na płytce powstało 15 kolonii. Jakie było stężenie bakterii w badanej wodzie?
Odpowiedź: 15 kolonii odpowiada 15 komórkom w rozcieńczonym 1000-krotnie roztworze (wynika to z definicji CFU). Ponieważ na płytkę wylano 0,1 ml takiego roztworu, w 1 ml znajdowało się 150 komórek bakteryjnych. Uwzględniając rozcieńczenie, można stwierdzić, że stężenie bakterii w analizowanej wodzie wynosiło 150 000 komórek/ml.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Colony-forming unit in English | Colony-forming unit in Spanish | Colony-forming unit in Dutch | Colony-forming unit in Polish